Po-Čt: 9-16  |  Pá: 9-12

Příroda ženám - partner

Oznámení výherce ve výtvarné soutěži VEGALL Pharma s.r.o.

Naše výtvarná soutěž pro školky na téma „Co dělám, když jsem nemocný“ skončila a známe již výkres, jehož autor přinese výhru své školce.

autor: vegall, datum: 16.02.2018, kategorie: Provozní informace
záložky:

Výherci v soutěži!

V pondělí 17.12.2012 jsme losovali 45 výherců naší první spotřebitelské soutěže s preparáty Sarapis. Losování proběhlo pod notářským dozorem a níže uvádíme seznam výherců. Z osobních údajů jsme uvádíme pouze křestní jméno a počáteční písmeno přijmení spolu s městem bydliště.

Výherce e-kol jsme kontaktovali a na předání se domluví přímo s výrobcem kol. Výherce víkendových pobytů jsme již také kontaktovali a cenu-poukaz obdrží poštou v nejbližších dnech.

Výherci balíčků s našimi výrobky obdrží přímo cenu poštou nejpozději v první půlce ledna.

vylosovaní výherci ze 17.12.12

autor: vegall, datum: 20.12.2012, kategorie: Provozní informace
záložky:

Nový portál v testovacím režimu

MultiWEBPočínaje 6. říjnem 2010 spouštíme tyto zbrusu nové webové stránky v testovacím režimu. Jedná se pouze o zkušební provoz, proto omluvte případné chyby, za jejichž oznámení předem děkujeme. Obsah nových stránek bude teprve vznikat stejně jako jednotlivé produktové stránky.

Děkujeme za pochopení.

Vývojový tým BBS spol. s r. o.

autor: BBS, datum: 06.10.2010, kategorie: Provozní informace
záložky:

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Petrem Gallem (VEGALL Pharma s.r.o.)


Petr Galle - VEGALL Pharma s.r.o. (dále jen "P. Galle") tímto poskytuje bližší informace ke zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací a služeb s přidanou hodnotou. Sledujte také pečlivě veškeré dokumenty a materiály, které P. Galle průběžně zveřejňuje.

P. Galle při zpracování vašich osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy. Věnujte tedy uvedeným předpisům patřičnou pozornost.


Osobní údaje

P. Galle shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje, zprostředkovací data, provozní a popř. další údaje uživatelů a oprávněných zástupců uživatelů.

Osobními a zprostředkovacími daty se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, apod., dále informace o platební morálce, bankovním spojení, atd.

Provozními údaji se rozumí jakékoliv údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací (telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách atp.).

Osobní údaje, zprostředkovací data, provozní a další údaje uživatelů a oprávněných zástupců uživatelů budou nadále zmiňována jako "Data".


Zpracování osobních údajů

Data jsou P. Gallem, jeho obchodními partnery a dalšími osobami zpracovávána pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro účely zajišťování a ochrany sítí, poskytování služeb elektronických komunikací, služeb s přidanou hodnotou a služeb s nimi souvisejících, vyúčtování služeb a provádění úkonů s účtováním spojených.

Data jsou zpracovávána P. Gallem, jeho obchodními partnery a dalšími osobami pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Povinně poskytovanými údaji jsou obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde-li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo nebo název a sídlo, příp. sídlo organizační složky na území ČR, případně identifikační číslo právnické osoby, jde-li o nepodnikající osobu. Ostatní osobní údaje, které poskytnete P. Gallovi či jeho partnerům, poskytujete dobrovolně.

Data jsou také P. Gallem či jeho partnery zpracovávána pro tzv. marketingové účely proto, abychom vám poskytovali co nejlepší služby. Data jsou takto zpracovávána pro účely nabízení obchodu a služeb, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely a pro účely s vámi sjednané, to vše v rozsahu, v jakém jste tato Data P. Gallovi poskytli nebo v rozsahu vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb nebo ve kterém P. Galle získal při poskytování služeb či služeb s nimi souvisejících, jsou-li nezbytné pro dosažení účelů uvedených výše. P. Galle zpracovává Data pro výše uvedené účely po dobu stanovenou na příslušném formuláři, dokumentu či jiném nosiči a není-li tato lhůta stanovena, pak po celou dobu trvání smluvního vztahu, resp. do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Formu projevu vůle může stanovit P. Galle a tato forma projevu vůle se může lišit dle typu souhlasu, může to být např. podpisem na příslušném formuláři či jiném dokumentu anebo užitím služby, zasláním zprávy elektronickou poštou, vyplněním registračního formuláře na webových stránkách P. Galleho či obdobným úkonem, který je vždy komunikován. Odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním Dat zpět a učiní-li výše popsaný úkon, má se za to, že opět souhlasíte s výše uvedeným zpracováním Dat. Tento opětovný souhlas se zpracováním Dat platí i pro Data získaná v době, kdy souhlas nebyl udělen, nestanoví-li zákon jinak. Zákazník dále souhlasí s tím, že je P. Galle oprávněn pro účely zde uvedené nadále až do odvolání zpracovávat jméno, příjmení a adresu subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu pro účely nabízení obchodu a služeb.

Abychom vás mohli oslovovat s novými nabídkami a dalšími informacemi souvisejícími se stávajícími službami jak svými tak s nabídkami a informaci subjektů, kteří jsou s námi ve smluvním vztahu co možná nejefektivněji, souhlasíte s tím, že k těmto účelům využijeme vaši poštovní adresy, e-mailové adresy, účastnického čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jinými obdobným způsobem. Takové nabídky nebo informace jsou zpravidla označeny jako OS, tedy obchodní sdělení.

Jestliže byste chtěli souhlas se zpracováním vašich Dat pro marketingové a obchodní účely, je to možné. Pokud tak učiníte, P. Galle vám již nadále nebude moci připravit nabídku tzv. na míru vašich požadavků či přání a některé informace o službách budou pro vás těžko dostupné. Odvolání můžete kdykoliv učinit, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou e-mailu, telefonátu na zákaznickou linku, apod.) po vaší řádné identifikaci. Jestliže jste souhlas již udělili, můžete jej odvolat způsobem uvedeným výše. Svůj nesouhlas můžete také vyjádřit pouze například s některými způsobem oslovování s našimi nabídkami či nabídkami našich partnerů. Po odvolání souhlasu P. Galle, resp. třetí osoba nebude dále zpracovávat Data získaná po odvolání souhlasu se zpracováním a Data získaná před odvoláním souhlasu, avšak dosud nezpracovaná. Jako zákazník jste oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy.


Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální Data. V případě, že údaj zpracovávaný P. Gallem neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu. Dále máte právo na informace o osobních údajích, které o vás P. Galle sám nebo prostřednictvím osob výše uvedených zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.


Práva subjektu údajů

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že P. Galle nebo některý z jeho obchodních partnerů provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat P. Galleho nebo příslušného obchodního partnera o vysvětlení a dále můžete požadovat, aby P. Galle nebo příslušný obchodní partner odstranil takto vzniklý stav. Zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, P. Galle nebo příslušný obchodní partner odstraní neprodleně závadný stav. V opačném případě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento Úřad můžete kontaktovat i v jiných případech přímo. Pokud by Vám v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

autor: BBS, datum: 05.10.2010, kategorie: Provozní informace
záložky:

Právní ujednání

Podmínky přístupu a využívání internetových stránek www.vegall.cz

Tyto WWW stránky (dále "Stránky") provozuje Petr Galle - VEGALL Pharma s.r.o. (dále jen P. Galle).

1. Obecně

S výjimkou těchto podmínek mají veškeré další údaje uvedené na Stránkách pouze orientační a právně nezávazný charakter a P. Galle si vyhrazuje kdykoliv právo na jejich změnu či doplnění. V případě zájmu o detailnější informace a pro právně závazná jednání mne proto, prosím, kontaktujte.

2. Duševní vlastnictví

Všechny materiály vyskytující se na Stránkách jsou duševním vlastnictvím P. Galleho či jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tyto materiály si můžete vytisknout pouze po celých stránkách a pouze pro Vaši osobní potřebu; jakékoliv jiné užití je porušením práv P. Galleho resp. jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tím není vyloučeno Vaše právo stahovat, kopírovat nebo jiným způsobem přebírat takový obsah Stránek, který je k tomu výslovně určen.

3. Odpovědnost

P. Galle upozorňuje, že informace na těchto webových Stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. P. Galle může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. P. Galle nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. P. Galle neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na jejich webových stránkách, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách P. Galleho nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od P. Galleho v písemné podobě poté, co jej v případě pochybností kontaktoval.

4. Vstup na Stránky

Pro připojení se ke Stránkám vycházejte ze sekce Home.

autor: BBS, datum: 05.10.2010, kategorie: Provozní informace
záložky: